Good Shepherd Sunday
Sent by Rev. Scott Raef on Friday, May 5 at 4:11PM